جناب آقای دکتر علیرضا حسینیان

10 – 11 12 – 13 14 – 15 16 – 17 18 – 19
شنبه عصب کشی


آیدا کریمی

کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

یک شنبه کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

دوشنبه عصب کشی


آیدا کریمی

کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

سه شنبه عصب کشی


آیدا کریمی

ایمپلنت


علی رضایی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

چهارشنبه عصب کشی


آیدا کریمی

کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

پنج شنبه عصب کشی


آیدا کریمی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

10 – 11 12 – 13 14 – 15 16 – 17 18 – 19
شنبه عصب کشی


آیدا کریمی

کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

یک شنبه کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

دوشنبه عصب کشی


آیدا کریمی

کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

سه شنبه عصب کشی


آیدا کریمی

ایمپلنت


علی رضایی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

چهارشنبه عصب کشی


آیدا کریمی

کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

پنج شنبه عصب کشی


آیدا کریمی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

10 – 11 12 – 13 14 – 15 16 – 17 18 – 19
شنبه عصب کشی


آیدا کریمی

کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

یک شنبه کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

دوشنبه عصب کشی


آیدا کریمی

کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

سه شنبه عصب کشی


آیدا کریمی

ایمپلنت


علی رضایی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

چهارشنبه عصب کشی


آیدا کریمی

کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

پنج شنبه عصب کشی


آیدا کریمی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

10 – 11 12 – 13 14 – 15 16 – 17 18 – 19
شنبه عصب کشی


آیدا کریمی

کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

یک شنبه کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

دوشنبه عصب کشی


آیدا کریمی

کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

سه شنبه عصب کشی


آیدا کریمی

ایمپلنت


علی رضایی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

چهارشنبه عصب کشی


آیدا کریمی

کشیدن


شیدا محسنی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر

پنج شنبه عصب کشی


آیدا کریمی

ایمپلنت


علی رضایی

پرکردن


ساراپورمهر