دستورالعمل مراقبت‌های بعد از عمل پیوند استخوان

عمل پیوند استخوان برای جایگزینی استخوان ریزش کرده انجام می شود.